תנאים והגבלות

אגד הסעים בע"מ ח.פ 514622893

 


חופשה בארץ 


על האורחים להציג בדיקת קורונה שלילית בתוקף של עד 72 שעות טרם ההגעה למלון
חובת הבדיקה חלה על כל גיל
את האישור לבדיקה השלילית יש להציג בכניסה לעיר אילת/לאזור המלונות בים המלח.
את האישור לבדיקה שלילית יש להציג גם במעמד הצ'ק אין במלון
לא תתאפשר כניסה לעיר אילת/לאזור המלונות בים המלח ללא הצגת בדיקת קורונה שלילית!
יש להתעדכן בהנחיות קורונה בסמוך ליציאה


 

תנאי הזמנה- טיולים מאורגנים, טיסות חבילות נופש

 

1.            תנאים כלליים

 
1.1         תנאי הזמנה אלו נערכים בהתאם להוראות תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ד-2003 ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות מכוחו. 
 
1.2         אגד הסעים תיור ונופש  (להלן: "אגד תיור ונופש") מפנה את תשומת הלב למידע המובא להלן המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנת הנופש. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה, ולא תישמע טענה, כי הנוסע (להלן: "הנוסע" או "המזמין") לא קרא ו/או לא הופנה לתנאים אלו. התנאים שלהלן יחולו על כל נוסע המזמין אחד ממוצרי אגד הסעים תיור ונופש. 
 
1.3         כל הסכמה קודמת או סיכום דברים קודם הן בע"פ והן בכתב בטלים. תנאים אלו מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם. 
 
1.4         תנאים אלו הם הסכם מותנה אשר ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 
1.4.1      חתימת המזמין על תנאים אלו, המאשרת כי קרא והבין את כל התנאים, וכי הם מקובלים עליו.
 
1.4.2      קבלת אישורים בידי אגד הסעים תיור ונופש מאת הספקים, כהגדרתם להלן. 
 
1.4.3      קבלת אישור בידי אגד הסעים תיור ונופש מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה על-ידי המזמין. 
 
1.5         אגד הסעים תיור ונופש הינה סוכנות נסיעות, כהגדרתה בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976, הפועלת כמתווכת ומזמינה עבור הנוסעים שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה וההשכרה וכיו"ב (להלן: "הספקים"). זאת, בכפוף לזמינותם ועל-פי המידע הנמסר מהספק. כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד שיקבל הנוסע אישור הזמנה 
 
1.6         מאת אגד הסעים תיור ונופש, והכל בכפוף לקבלת האישורים כמפורט בסעיף 1.4 לעיל. 
 
1.7         על העסקה חלים, בין היתר, גם התנאים הכלליים של ספקי השירותים השונים. ניתן לעיין בתנאים אלו על-פי דרישה במשרדי אגד הסעים תיור ונופש. מודגש, כי שירותים אלו מבוצעים באחריותם הבלעדית של ספקי השירותים למיניהם. 
 
1.8         בקשות מיוחדות בכל הנוגע לשירותים המוזמנים מאת הספקים מועברות על ידי אגד הסעים תיור ונופש לספק הרלוונטי. בכל מקרה של תקלה או אי-התאמה יש לפנות באופן מיידי, במישרין או בעזרת אגד הסעים תיור ונופש, לספק המתאים. 
 
1.9         מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על-מנת להתעדכן במידע על התראות מסע ככל שישנן לארץ היעד: http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/travel+advisory/ .
 
 
 
 
 

2.            תשלומים ומחירים

 
2.1         התשלום יבוצע טלפונית מול סוכני הנסיעות של אגד הסעים תיור ונופש, באמצעות כרטיס אשראי. החיוב בפועל יתבצע על-ידי אגד הסעים תיור ונופש, רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק לגבי ההזמנה.
 
2.2         החיוב מתבצע בשקלים, על-פי שער חליפין העברות והמחאות מזומנים גבוה במועד ביצוע התשלום בפועל. מחיר הטיול, כפי שנמסר למזמין, מבוסס על שערי החליפין של מטבעות הנהוגים בארצות בהן מתקיים הטיול, כפי שהיו ידועים במועד פרסום הטיול על-ידי הספק.
 
2.3         מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, ובכל מקרה, המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.
 
2.4         כל עליית מחירים, לרבות עליית מיסים, דלק, היטלים וכיו"ב, תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואן ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכיו"ב) כבר מצויים בידי הנוסע. 
 
2.5         מסירת מסמכי הנסיעה תבוצע בכפוף לתשלום מלוא העסקה.
 
3.            ביטול העסקה יהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.
 
2.6         בהתאם לסעיף 14ג (ד)(2) לחוק, האמור בסעיף 3.1 לעיל לא יחול כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עריכת העסקה. במקרה כזה, יחוייב המזמין בתשלום דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי הספקים.
 
2.7         בגין ביטול עסקאות אשר החוק אינו חל עליהם כגון טיסות בחו"ל, שירותי קרקע בחו"ל לרבות בתי מלון, הופעות, שייט, וכו', ייגבו דמי הביטול  כמפורט בהצעת הטיול 
 
 
(התנאים מופיעים בתכנית הטיול באתר אגד תיור  www.eggedtours.co.il
 
2.8         בכל מקרה בו יבקש המזמין או הנוסע להחליף את המלון בו הוא שוהה, מכל סיבה שהיא, הוא יחוייב לשלם לאגד הסעים תיור ונופש דמי ביטול. שיעור דמי הביטול משתנה מספק לספק ומיעד ליעד, ולא תישמע כל טענה בהקשר זה.
 
2.9         עריכת שינויים בטיסות פנים או בחו"ל - ביטולן יחוייבו בתשלום בהתאם לנהלי חברות התעופה השונות.

ביטול העסקה יהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק"), בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה,
לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.


 
 

3.            דרכונים ואישורים

 
3.1         הנוסע אחראי להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ ובאשרות כניסה (ויזות) מתאימות. על הלקוח לציין בפני אגד הסעים תיור ונופש אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. 
 
3.2         הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע, לאשרות כניסה, וכן בהתאם לדין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. אי קיום הנוהל במדינת היעד לא יהווה בסיס להחזר כספי בגין כרטיס לא מנוצל.
 
3.3         על הנוסע להצטייד באישור יציאה מצה"ל, אלא אם כן יש בידיו פטור. 

4.            ביטוח

 
4.1         מחיר העסקה אינו כולל דמי ביטוח נוסעים. הנוסעים והמטענים אינם מבוטחים בביטוח כלשהו, ואגד הסעים תיור ונופש אינה אחראית לכל נזק או אובדן וכיו"ב. על המזמין לדאוג לביטוח מתאים לפי צרכיו, לרבות ביטוח אישי ומטען. 
 
4.2         האחריות מכל היבט וסוג שהוא לאשה הרה הטסה (בכל שבוע הריון שהוא), חלה עליה בלבד. בכל מקרה, לא יחולו האחריות ו/או הנזק ו/או ההחמרה על אגד הסעים תיור ונופש ו/או על מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי אשה הרה המחליטה לטוס על דעתה ואחריותה משבוע 28 עד שבוע 33 (לא כולל), חייבת להביא עימה אישור רפואי באנגלית בו רשום שאין מניעה לטוס, ואין כל חשש ללידה מוקדמת. למען הסר ספק, לאגד הסעים תיור ונופש אין שליטה על קבלת האישור הרפואי ו/או אשרור הטיסה לנוסעת ההרה על-ידי המוביל.  
 

 
 

5.            טיסות 

 
5.1         הטיסות כפופות לאישור רשויות התעופה בארץ ובחו"ל, ובאין אישור יבוטלו הטיסות. 
 
5.2         הטיסות המוצעות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. פרטי הטיסה, לרבות מועדיהן ומסלוליהן, עלולים להשתנות עקב החלטת חברת התעופה, ולעתים אף ללא כל הודעה מוקדמת על כך. אגד תיור ונופש אינה אחראית לשינויים שיחולו בטיסות, לרבות לא להוצאות ולנזקים שנגרמו למזמין בגין כך, ולמזמין לא תהא כל טענה בעניין כלפי אגד הסעים תיור ונופש.
 
5.3         במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה (שהינו מצב שהטיסה בתפוסה מלאה ואין מקום פנוי בטיסה למרות ההזמנה) על-ידי חברות התעופה (המותר לחברות התעופה ואינו בשליטת אגד הסעים תיור ונופש) עלולים נוסע בודד או קבוצת נוסעים לטוס בטיסה אחרת. 
 
5.4         ניתן להטיס כבודה בתא המטען, בכפוף להוראות ולתעריף שנקבע על-ידי חברות התעופה.
 
5.5         אספקת ארוחות בטיסה, ככל שהן כלולות בעלותה, היא באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. תשומת לבו של הנוסע לכך, כי ישנן טיסות בהן נדרשת תוספת תשלום עבור ארוחות ו/או שתיה, בהתאם להוראות ולתעריף שנקבע על-ידי חברות התעופה.

5.6         פרופיל השירות בטיסה נקבע עלידי חברת התעופה ולעיתים אין הטיסה כוללת ארוחות או מטען.
 
 
5.7         הזמנת ארוחה כשרה או צמחונית בטיסה היא בגדר בקשה בלבד, ואגד הסעים תיור ונופש אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. 
 
5.8         תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למושב בטיסה ולהטסת כבודה. בטיסות סדירות ניתן להזמין עריסה, על בסיס מקום פנוי בלבד. אגד הסעים תיור ונופש איננה מתחייבת לספק עריסות לתינוק.
 
5.9         עקב דרישות בטחוניות, חובה להגיע לשדה התעופה 3 שעות לפני זמן הטיסה לחו"ל. לטיסות פנים חובה להגיע שעה לפני מועד הטיסה. 
 
5.10        מובהר בזאת, כי בהתאם להנחיות חברות התעופה, שינויים בכרטיס הטיסה לפני היציאה מהארץ או בעת השהייה ביעד כרוכים על-פי רוב בתשלום נוסף, וזאת על-פי התנאים הנהוגים בחברות התעופה. כל שינוי בכרטיס ייתכן שיחוייב בתשלום לחברת תעופה ולאגד הסעים תיור ונופש.
 
 
 
 
 

6.            מלונות 

 
6.1         האחריות בדבר חלוקת החדרים במלון, לרבות קומת החדר ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון ו/או מערכת מיזוג האוויר היא על המלון ו/או הספק בלבד. החלוקה מתבצעת על-פי היצע החדרים הפנויים, ותלויה בתפוסת החדרים במלון באותו יום. יודגש, כי במדינות מסויימות מופעלת מערכת המיזוג לשעות ספורות או באופן מרוכז, בהתאם למדיניות המלון. 
 
6.2         מתקני המלון פעילים על-פי שיקולי המלון בלבד, בהתאם לעונה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום בגין שירותים המוצעים על-ידי המלון, לרבות ארוחות, משקאות, מיני בר, חדר כושר, שירותי ספא, ספורט וכיו"ב, החרגה זו מתייחסת גם להזמנות על בסיס 'הכל כלול'. 
 
6.3       במקרה של הזמנת חדר לשלושה או ארבעה אנשים - בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, שהיא לעיתים ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
 
6.4         במקרה של רישום יתר (שהינו מצב שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות ההזמנה), לספק הזכות להעביר את המזמין למלון חלופי ברמה דומה ללא תשלום נוסף . דירוג מלונות נעשה בהתאם לדיווח משרד התיירות המקומי, וקיים שוני בין דרגות במדינות השונות. 
 
6.5         כל הפרטים המפורסמים על-ידי אגד הסעים תיור ונופש בקשר עם מתקני בית המלון, לקוחים מפרסומי בתי-המלון. אגד הסעים תיור ונופש אינה אחראית לכך שחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון הם עונתיים, ואינם פעילים בכל ימות השנה. 
 
6.6         שעת הכניסה לחדרים נקבעת בהתאם למדיניות המלון, ובדרך כלל מתבצעת בשעה 16:00. שעת פינוי החדרים היא בדרך כלל עד השעה 11:00, ללא תלות בשעת הטיסה. במקרה של הגעה מאוחרת, בתי המלון אינם מחוייבים לשמור את החדרים לאחר השעה 18:00.
 
6.7         אם כתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד או תוספת לינה במלון המוזמן, לא תשא אגד הסעים תיור ונופש בהפסד או בתשלום נוסף ששולם על-ידי הנוסע. בנוסף, אם כתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תשא אגד הסעים תיור ונופש בעלות הפסד הארוחות. 
 

 
 

7.            טיולים מאורגנים

 
7.1         כללי
 
7.1.1      במניין ימי הטיול מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה אף שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה מישראל וההגעה אליה נתונים בידי חברת התעופה, ואין אגד הסעים תיור ונופש מתחייבת להשלים את הימים במלואם. 
 
7.1.2       הטיולים המאורגנים פתוחים לקהל הרחב. לא תתקבל כל תלונה בעניין מצבם האישי של המשתתפים, שינוי חברת התעופה ושינוי בסדר ימי הטיול.
 
7.1.3       כל הסיורים המוצעים בזמן החופשי בטיול הם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול.
 
7.1.4       המחירים אינן כוללים דרכון, אשרות כניסה, דמי טיפול באשרות כניסה, אגרות במעברי גבול, ארוחות מעבר לכלול בתוכנית המפורסמת של הטיול, משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכיו"ב.
 
7.2         שינויים וביטולים
 
7.2.1      הספק רשאי לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בו, ואשר מונעת את קיום הטיול ו/או מחמת מיעוט נרשמים אשר אינו מצדיק את קיום הטיול, ובלבד שהודיע על כך מייד עם הביטול למזמין. במקרה כזה, תוצע למזמין אפשרות להשתתף בטיול אחר או השבת כל הסכומים ששולמו בגין הטיול שבוטל, לרבות דמי רישום, אם שולמו.
 
7.2.2      הספק יהא רשאי לשנות את חברת התעופה, סדר ימי הטיול וכיוון המסלול, ללא הודעה מוקדמת.
 
7.2.3      לאגד הסעים תיור יש את הזכות לבצע שינויים במחיר הטיול מעת לעת 
 
7.2.4       אגד הסעים תיור ונופש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירו של שירות תיירות המפורסם באתר זה ו\או בכל פירסום אחר. שינוי זה עשוי להתרחש, בשל עדכון שהתקבל מאת ספקי השירותים בחו"ל, הנובע מהעלאת מסים או מע"מ או אחר, רמת הביקוש, טעות וכדו'. 
למען הסר ספק, המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה, יהיה המחיר המחייב את הנוסעים ואת אגד הסעים תיור ונופש ולא המחיר שפורסם אתר ו\או בכל פרסום אחר. 
 
7.3         ארוחות
 
7.3.1  ארוחות מיוחדות יש להזמין עם ההרשמה, תוך ציון מפורש. לרוב, ארוחות אלו דלות בהשוואה לארוחה הרגילה. אין הספק מתחייב לספק ארוחות כאמור, אלא אם כן הדבר אושר מראש. 
 
7.4 אגד הסעים  רשאית להחליף את בתי המלונות בטיול בהתאם לשיקוליה השונים.
 
7.5 אין אגד הסעים מתחייבת למיקום כזה או אחר של בתי המלון.
 
7.6 המלונות שכתובים בתוכנית הטיול הינם בגדר רשימה מוצעת ואין אגד הסעים מתחייבת למלונות אלה
הלקוח לא יהיה זכאי להתלונן כי בתי המלון הוחלפו או שונו.
 
7.7 סדר הימים בטיול עשוי להשתנות בהתאם לשיקולי המשרד והמדריך בשטח ללא הודעה מוקדמת.

 
 

8.            סכסוכים והתיישנות

 
8.1         בחתימת המזמין על תנאים אלו, הוא מסכים לכל האמור בהם. 
 
8.2         כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב לא יאוחר מ- 30 יום ממועד חזרתו של הנוסע לישראל או  מתום חופשתו. 
 
8.3         בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958, מוסכם בזאת על הצדדים, כי לאחר תום שנתיים מיום חזרתו של הנוסע לישראל או מתום חופשתו, לא יהיה הנוסע זכאי לתבוע את אגד הסעים תיור ונופש בנוגע לחבילת הנופש אשר הוזמנה על-פי תנאים אלו. 
 
8.4         בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי-המשפט במחוז המרכז סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה. 
 

 

9.            אישור

 
9.1         הנני מאשר/ת בחתימתי את נכונות פרטי ההזמנה ונותן/ת בזאת את הסכמתי הבלתי חוזרת לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו מופיעים במסמך זה לעיל. 
 
 
9.2       הנני מאשר/ת ומצהיר/ה, כי קראתי בעיון מסמך זה, והבאתי את תוכנו לידיעת שותפיי לנסיעה. כמו כן הנני מצהיר/ה, כי ברשותי וברשות שותפיי לנסיעה כל המסמכים הדרושים לנסיעה לחו"ל. הנני מתחייב/ת ומסכים בשם כל הנוסעים בהזמנה זו לכל האמור לעיל, ומתחייב/ת להעביר להם את כל פרטי ההזמנה ותנאיה, לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול, וכל שינוי שיועבר לי על-ידי אגד הסעים תיור ונופש.
 
9.3         מבקש לקבל  פרסומים ומבצעים של אגד הסעים תיור  בדואר האלקטרוני  כן   לא
 
 ( סמן בעיגול) 

10.          דמי ביטול 


דמי ביטול - טיולים מאורגנים מבית אגד הסעים תיור ונופש
דמי ביטול טיולים מאורגנים לאדם:
מרגע ביצוע ההזמנה ועד 60 ימי עבודה  לפני היציאה 8% מערך העיסקה.
במקרים שבהם לא יהיה זכאי לבטל את העסקה על-פי דיני הגנת הצרכן, יחוייב כל ביטול בדמי ביטול בשיעור המחיר הכולל של העסקה (להלן - "מחיר העסקה") ו\או בסכומים שלהלן, בהתאם למועד הביטול - 
מ 59 יום ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה 30%
מ 29 יום ועד 15 ימי עבודה לפני היציאה  50%
מ 14 עד 8 ימי עבודה לפני היציאה 80%
מ 7 ועד 0 ימי עבודה לפני היציאה 100%

דמי ביטול / שינוי שם - טיסות 
דמי הביטול / שינוי שם  לכל כרטיס בהתאם לדמי הביטול של חברת התעופה , בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש,  ההחזר יבוצע בניכוי עמלת הסוכן. שינוי שם יבוצע ויחויב  בהתאם לתנאים של חברת התעופה בתוספת של 25$ עמלת טיפול סוכן.
על טיסות שמתבצעות בחו"ל לא חל חוק הגנת הצרכן.
 
 
דמי ביטול - חבילות נופש
דמי הביטול בהתאם לדמי הביטול של ספק השירות על דמי ביטול אלה תתווסף עמלת טיפול של 50$ לאדם  (במקרה של ביטול עסקה בלבד) 
 

לתשומת לב, באחריות הנוסע לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים לפיו צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי, רפואי, מטען, ביטוח ביטול נסיעה.
הכיסוי הביטוחי הינו באחריות בלעדית ומלאה של חברות הביטוח ע"פ תנאי הפוליסה והחוזה בין הנוסע לחברת הביטוח.
 
 
 
 
 
תאריך   ____________________             חתימה ____________________